مجله تاتو مارکت

قطر سوزن تاتو

تاتو مارکت- قطر سوزن تاتو

سوزن های تاتو در 5 قطر موجود می باشد. شماره بیشتر بمعنی قطر بیشتر است. قطر بیشتر سوزن ها در یک گروه باعث جریان سنگین تر و سریعتر رنگ میان آنهاست. رنگ در قطر نازک تر سوزن آهسته تر و کنترل شده تر جریان می یابد.

13#: 0.40mm قطر و برای سریع ترین جریان جوهر پیشنهاد می شود – مناسب برای پر کردن نواحی بزرگ

12#: 0.35mm قطر و متداول ترین اندازه سوزن تاتو است.

10#: 0.30mm قطر و متداول ترین اندازه برای خط اندازی است.

8#: 0.25mm قطر و برای کارهای ظریف پیشنهاد می شود – کنترل بیشتر روی جریان مرکب

6#: 0.25mm قطر و برای بیشترین کنترل و ظریف ترین جریان مرکب پیشنهاد می شود.

دیدگاهتان را بنویسید